Am dietetyka Logo
umów wizytę

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

 1. “AM DIETETYKA” oznacza podmiot prowadzący sklep internetowy pod adresem www.amdietetyka.pl, działający pod firmą AM Anna Mazgaj z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Poniatowskiego 4/31, posiadającą NIP: 1231236364, REGON:383952910, zwaną dalej również “Administratorem”.
 2. “Użytkownik” to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odwiedza Sklep lub dokonuje zamówień za pośrednictwem Sklepu.
 3. “Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w postaci zakupu w Sklepie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22 1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 4. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta” – Użytkownik, dokonujący czynności prawnej w postaci zakupu w Sklepie bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą, gdy zakup ten nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. “Konto” – to usługa cyfrowa będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie Zamówieniach.
 6. „Produkt” – Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika, których definicja znajduje się w pkt. 10 poniżej
 7. “Rejestracja” oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie.
 8. “Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez AM DIETETYKA, dostępny pod adresem: www.amdietetyka.pl/sklep za pośrednictwem którego Anna Mazgaj prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, udostępnia Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika, a także świadczy usługi drogą elektroniczną.
 9. “Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i Sklep umowy o Udostępnienie towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika bądź Umowy sprzedaży.
 10. “Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika” oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez AM DIETETYKA w Sklepie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. “Udostępnienie towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika” oznacza odpłatne udostępnienie przez AM DIETETYKA Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika na zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi nieograniczone w czasie korzystanie z  Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika przy użyciu Urządzenia, na warunkach określonych w licencji.
 12. “Zamówienie” oznacza oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i liczbę Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów, miejsce wydania Produktów oraz dane Użytkownika, stanowiące złożenie AM DIETETYKA przez Użytkownika oferty zawarcia  Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. Zamówienia można dokonać bez utworzenia Konta w Sklepie, jak również po wcześniejszej Rejestracji w przypadku nowego Użytkownika lub zalogowaniu w przypadku stałego Użytkownika.
 13. “Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać, utrwalać i odtwarzać Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, czytnik e-booków)

 

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz AM DIETETYKA związane z korzystaniem ze Sklepu, Udostępnianiem  towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika oraz świadczeniem na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:

adres internetowy: www.amdietetyka.pl/sklep

e-mail: kontakt@amdietetyka.pl

adres korespondencyjny: ul. Poniatowskiego 4/31, 05-500 Piaseczno

4. Umowa Udostępniania towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika pomiędzy Użytkownikiem a AM DIETETYKA zawierana jest z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.

5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

6. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo AM DIETETYKA może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub AM DIETETYKA związanych z korzystaniem ze Sklepu, Udostępnianiem towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@amdietetyka.pl Odpowiedzi będą udzielane przez AM DIETETYKA, bez zbędnej zwłoki, również za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.

7. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.

8. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

9. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i działającego konta poczty elektronicznej e-mail.

10. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy AM DIETETYKA i Użytkownikiem, której przedmiotem są Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika oferowane w Sklepie.

11. Informacje o Produktach, tj.  Towarach z elementami cyfrowymi bez nośnika podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

12. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu oraz reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@amdietetyka.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.amdietetyka.pl/kontakt . Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 11 Regulaminu.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu za pomocą sieci Internet, dokonywane jest odpłatne udostępnianie  Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika polegające na uzyskaniu przez Użytkownika dostępu do Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, pozwalające na ich odczyt oraz uzyskanie licencji, dającej prawo do korzystania z Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 24 godzin od dokonania zapłaty za zamówione Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika, sklep AM DIETETYKA w zautomatyzowany sposób wysyła Użytkownikowi wiadomość e-mail z linkiem do ich pobrania. Z momentem otrzymania ww. linku, na ww. adres poczty elektronicznej zostaje udzielona licencja na korzystanie z Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, stosownie do postanowień zawartych w §  7 ust. 3 Regulaminu.

§ 3. Polityka prywatności

AM DIETETYKA dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto AM DIETETYKA chroni prywatność Użytkowników kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. AM DIETETYKA dba o dane osobowe Użytkowników, które przetwarza w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym m.in. zasad przetwarzania, celów przetwarzania, plików cookies opisane zostały na stronie polityka prywatności.

§ 4. Rejestracja w Sklepie, zasady korzystania z konta

1. Każdy Użytkownik może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które jest przydzielane w wyniku poprawnej Rejestracji.

2. Korzystanie ze Sklepu przy użyciu Konta umożliwia zakup Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika oraz dostęp do szeregu funkcjonalności, takich jak np. dostęp do historii Zamówień.

3. Użytkownik może dokonać Rejestracji w Sklepie podczas składania Zamówienia na stronie Zamówienie przed jego złożeniem.

4. Złożenie Zamówienia w Sklepie może być również dokonane bez utworzenia Konta Użytkownika, jako „gość”.

5. Po dokonaniu Rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje na podany adres email wiadomość od AM DIETETYKA zawierającą informację o utworzeniu Konta.

6. Użytkownik ma obowiązek ochrony hasła i loginu do utworzonego Konta przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.

7. Jeśli Użytkownik nie pamięta hasła, może je zresetować poprzez dostępną na stronie logowania opcję “Nie pamiętasz hasła?”, służącą do ustawienia nowego hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustawienia nowego Hasła.

§ 5. Ogólne zasady składania zamówień

 1. Sklep, przed sfinalizowaniem zakupu, przedstawia Użytkownikowi następujące informacje:
  1. dokładny opis danego Produktu i jego cech;
  2. łączną cenę zamówionych Produktów wraz z podatkami;
  3. dotyczące formy i terminu zapłaty;
 2. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez AM DIETETYKA
  1. Dokonanie zakupu nie wymaga Rejestracji w Sklepie. Zamówienie można złożyć również jako „Gość”, tj. Użytkownik, który nie zakłada Konta.
 3. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po naciśnięciu przycisku “Kupuję i płacę” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  2. Adres e-mail
  3. Dane adresowe niezbędne do przygotowania dokumentów finansowych (rachunek, faktura)
 4. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. w Sklepie wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk “Przejdź do płatności”,
  3. podać adres e-mail, na który mają zostać dostarczone zakupione Towary z elementami cyfrowymi
  4. podać pozostałe wymagane dane Użytkownika: imię i nazwisko,
  5. w przypadku chęci otrzymania faktury – wpisać dane firmy w polu „Uwagi do zamówienia”
  6. wybrać sposób płatności za zamówienie,
  7. zapoznać się z Regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Użytkownik akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
  8. wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
  9. kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 5. Po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line lub otrzyma wiadomośćz danymi do przelewu zwykłego.
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem Zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Użytkownika opcją.
 7. 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia Zamówienia złożonego przez Użytkownika:
  1. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika;
  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości, co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  3. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

§ 6. Płatności

 1. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  1. zwykły przelew, na nr konta: 61 1050 1025 1000 0097 1750 1283 (ING Bank Śląski S.A.) AM Anna Mazgaj, ul. Poniatowskiego 4/31, 05-500 Piaseczno
  2. bramka płatności elektronicznych Tpay
 2. Umowę Udostępniania towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Użytkownika, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Jeśli sprzedający nie określił inaczej, zakupione Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika są wysyłane w ciągu 24 h od złożenia Zamówienia na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 4. Po dokonaniu zakupu wysyłane jest potwierdzenie złożenie Zamówienia. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  1. imię i nazwisko/nazwa firmy;
  2. adres zamieszkania/siedziby,
  3. numer NIP (w przypadku firm),
  4. adres rozliczeniowy
 5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący Zamówienia Użytkownik, w ramach działania Sklepu może otrzymywać na podany przez siebie adres e-mail informacje związane z przebiegiem transakcji, a także zawiadomienia o zmianach w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Warunki udostępniania towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika

 1. Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika zostają udostępnione Użytkownikowi co do zasady niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu przez AM DIETETYKA potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo do wezwania AM DIETETYKA do dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Jeżeli AM DIETETYKA nie dostarczy towarów z elementami cyfrowymi niezwłocznie lub w dodatkowym wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia usługi cyfrowej lub Towaru z elementami cyfrowymi, jeżeli:
  1. z oświadczenia AM DIETETYKA lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ona usługi cyfrowej lub towaru z elementami cyfrowymi,
  2. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i AM DIETETYKA uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia usługi cyfrowej lub towaru z elementami cyfrowymi miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a AM DIETETYKA nie dostarczyła ich w tym terminie,
 3. Udostępnienie Użytkownikowi Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, następuje poprzez przesłanie ich na adres e-mail wskazany w trakcie składania Zamówienia. Wraz z  udostępnieniem Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, Użytkownik uzyskuje licencję.
 4. Warunki korzystania przez Użytkownika z Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, wskazane zostały poniżej:
  1. Licencja udzielona Użytkownikowi daje prawo do korzystania z Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika. Licencja ta jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
   • przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzenia,
   • odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Użytkownika, obejmującego również korzystanie z Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Użytkownikiem;
 5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji  Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem;
 6. Udostępnienie Użytkownikowi  Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, sposoby korzystania przez Użytkownika z Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do Towarów z elementami cyfrowymi, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika.

§ 8. Wymogi techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze Sklepem oraz do pobrania Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika

 1. Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, opcjonalnie drukarka) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
 2. Użytkownik zobowiązany jest współpracować AM DIETETYKA w celu ustalenia, czy brak zgodności usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika.
 3. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 4. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika
 5. Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika.
 7. By Użytkownik mógł w pełni korzystać z Produktów zakupionych w Sklepie, niezbędne i pomocne będzie wymienione niżej oprogramowanie:
  • Przeglądarka Internetowa – np. Google Chrome w wersji 105.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 105.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 105.0 lub nowszej.
  • o Program umożliwiający otwieranie plików PDF – Adobe Reader w wersji 10.0 lub nowszej,  Foxit Reader  w wersji 11.0 lub nowszej.
  • o Oprogramowanie do kompresji/dekompresji plików .zip – 7-zip w wersji 18.0 lub nowszej,  WinRAR  w wersji 6.0 lub nowszej
  • o Odtwarzacz lub Oprogramowanie do odtwarzania plików .mp3 – przykładowo VLC Media Player w wersji 3.0 lub nowszej, Foobar2000 w wersji 1.5 lub nowszej, iTunes wersji 12.0 lub nowszej

§ 9. Zasady ogólne odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy Udostępnienia towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika lub Umowy sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie. Co do zasady Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikom innym niż będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Użytkownik nie może jednak odstąpić od:
  1. umowy o świadczenie usług, jeśli Użytkownik wyraźnie i uprzednio wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez AM DIETETYKA utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez AM DIETETYKA przed rozpoczęciem świadczenia i oświadczył, że przyjął to do wiadomości;
  2. umowy w odniesieniu do której cena lub wynagrodzenie są uzależnione od wahań na rynku finansowym, na które AM DIETETYKA nie ma wpływu, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu zostają trwale połączone z innymi Produktami;
  4. umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. umowy zawartej na aukcji publicznej;
  6. umowy o Udostępnienie towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez AM DIETETYKA o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy powinien poinformować o tym AM DIETETYKA poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia), według swojego wyboru poprzez:
  1. złożenie tego oświadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.amdietetyka.pl/kontakt albo
  2. przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: kontakt@amdietetyka.pl
 5. Jeśli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, AM DIETETYKA prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie. Użytkownik może odstąpić na zasadach ogólnych od umowy, której przedmiotem są  Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika w cenie promocyjnej. W takim przypadku AM DIETETYKA zwróci Użytkownikowi wartość ceny promocyjnej  Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika.
 7. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy Udostępnienia towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, AM DIETETYKA zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności dot. zakupionego Produktu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Użytkownik otrzyma od AM DIETETYKA zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy Udostępnienia towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od AM DIETETYKA ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, AM
 9. DIETETYKA niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W przypadku niepodania numeru konta, zwrot płatności zostanie zrealizowany przekazem pocztowym na adres Użytkownika.

§ 10. Odstąpienie od umowy dotyczącej  Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika

 1. Co do zasady Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, może odstąpić od umowy, której przedmiotem są  Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Jednak Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Udostępnienie towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. Użytkownik wyraził wyraźną i uprzednią zgodę na Udostępnienie towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika przez AM DIETETYKA (tj. wyraził zgodę m.in. pobranie aplikacji, itp.) przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy; oraz
  2. 2. Użytkownik został poinformowany przez AM DIETETYKA o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgody na Udostępnienie  towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, przed udzieleniem takiej zgody i oświadczył, że przyjął to do wiadomości.
 3. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że zgadza się na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez AM DIETETYKA polegającego na Udostępnieniu towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, co tym samym skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.

§ 11. Reklamacje

 1. AM DIETETYKA zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto AM DIETETYKA zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkty bez wad i zgodne z umową.
 2. Użytkownik może zgłosić AM DIETETYKA reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Produkty dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Produkty są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie lub z umową („rękojmia za wady”, a w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców na  prawach Konsumenta „niezgodność towaru z umową”).
 3. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opis wady będącej przyczyną reklamacji.
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji za pośrednictwem poczty email na adres: kontakt@amdietetyka.pl
 5. AM DIETETYKA ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli AM DIETETYKA nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że AM DIETETYKA uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. AM DIETETYKA poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym AM DIETETYKA
 7. W toku rozpatrywania reklamacji AM DIETETYKA może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 12. Uprawnienia reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia wady, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że AM DIETETYKA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez AM DIETETYKA albo AM DIETETYKA nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt AM DIETETYKA dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w Umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Użytkownikowi.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W takim przypadku AM DIETETYKA jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Jednakże AM DIETETYKA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez niego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. AM DIETETYKA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 13. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. AM DIETETYKA tj. AM Anna Mazgaj z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Poniatowskiego 4/31, udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika znajdujących się w Sklepie. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, w razie braku zgodności Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika z Umową Użytkownikowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt AM DIETETYKA, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 2. Użytkownik, zgłaszając reklamację w ramach gwarancji, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opis wady będącej przyczyną reklamacji.
 3. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji w ramach gwarancji za pośrednictwem poczty email na adres: kontakt@amdietetyka.pl
 4. AM DIETETYKA ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w ramach gwarancji w najkrótszym możliwym terminie. AM DIETETYKA poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym AM DIETETYKA
 5. W razie uznania wady Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika w ramach gwarancji Użytkownikowi przysługuje prawo do ponownego otrzymania Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika w terminie 7 dni od uznania reklamacji.
 6. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych przez Użytkownika jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu, w przypadku Towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika w szczególności wymogów technicznych określonych w § 8 niniejszego Regulaminu.
 7. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, AM DIETETYKA zastrzega, że Użytkownik nie może:
  1. zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także
  2. podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.
 8. Treści zamieszczone przez AM DIETETYKA w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej AM DIETETYKA lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych z Udostępnianiem towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody AM DIETETYKA lub innego podmiotu uprawnionego.
 9. AM DIETETYKA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od AM DIETETYKA których przy dołożeniu należytej staranności nie można przewidzieć lub którym nie będzie można zapobiec, wymienionymi poniżej:
  1. przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu lub Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika;
  2. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
  3. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;
  4. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
  5. przyczyny wynikające z awarii serwerów.
 10. W każdym przypadku niedostępności Sklepu, AM DIETETYKA podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.
 11. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:
  1. w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
  2. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
  3. w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
  4. przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na  Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju  Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika (tzw. Boty);

§ 14. Zmiany regulaminu

 1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie w dowolnym momencie.
 2. AM DIETETYKA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
 3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana niezwłocznie w Sklepie w zakładce “Regulamin sklepu“. Ponadto, w zakładce “Regulamin sklepu” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnejpod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Wszelkie spory, powstałe pomiędzy AM DIETETYKA a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, mogące wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą według prawa polskiego przez sąd właściwy ze względu na siedzibę AM DIETETYKA.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram